telefonu : +420 777 144 372 ( i sms) 

email : ubytovanibustehrad@seznam.cz